بهسازی و روکش آسفالت محور شعبجره به دوراهی سنگ سیریز

طول مسیر: 28.5 کیلومتر
سال اجرا: 1383-1384
زمان قرارداد: 4 ماه
زمان کارکرد: 45 روز