روکش آسفالت محور باغین – رفسنجان

طول مسیر: 33 کیلومتر
سال اجرا: 1381
زمان قرارداد: 4 ماه
زمان کارکرد: 3 ماه