احداث تقاطع غیر همسطح فرهنگیان کرمان

مکان: خیابان جمهوری اسلامی کزمان