احداث تقاطع غیر همسطح کوثر کرمان

مکان: میدان کوثر به سمت بلوار کوثر