زیرسازی، روسازی و آسفالت شهرک ثامن الحجج (ع) پشت بند سیدی کرمان