خاکبرداری ترانشه های محور زرند، جرجافک و رفسنجان


شرکت کرمان پتک