04
آوریل

تقدیر وزیر راه و شهرسازی از حاج آقا زنگی آبادی

وزیر راه و شهرسازی آقای دکتر اسلامی از حاج آقا زنگی آبادی تقدیر کردند